manipulace se sklem
« Zpět
601
vakuový manipulátor VERIBOR s vestav?nou ru?ní výv?vou
Klikněte pro zvětšení
Manipulátor je ur?en k bezpe?nému p?ená?ení nákladu do max. hmotnosti 120 kg (paraleln? s gumou p?ísavky), je vhodný pro v?echny materiály s rovným, vzduchot?sným povrchem - sklo, kov, um?lá hmota, mramor, povrchov? upravené d?evo apod.
T?lo manipulátoru je vyrobeno z hliníku, ?ervený krou?ek na pístu signalizuje opticky dosa?ení maximálního vakua, tzn. plné nosnosti. Rukojeť je pota?ená modrou um?lou hmotou.
Guma p?ísavky má pr?m?r 210 mm, po obvodu má 3 t?snící prstence pro zamezení úniku podtlaku, je vym?nitelná - viz kat.?. 601.01.
Upozorn?ní: Jedná se o ru?ní ná?adí, nesmí se pou?ívat k manipulaci p?edm?t? pomocí zvedacích za?ízení (je?áb? apod.).